Sprístupňovanie informácií v spoločnosti BARDTERM, s.r.o.
 
     BARDTERM, s.r.o.  ako povinná osoba poskytuje informácie podľa § 2 odsek 3 v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) každému, kto o ne požiada.
     Za žiadosť o sprístupnenie informácií sa pokladá iba také podanie, z ktorého je zjavné, že je určená spoločnosti, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia žiadateľ navrhuje. (napr. písomne, faxom, e-mailom).
Poskytnutie materiálov je spoplatnené.
Žiadosť o sprístupnenie informácií sa podáva:

  1. prostredníctvom elektronickej pošty na adresu:          bardterm@bardterm.sk
  2. poštou na adresu:     BARDTERM, s.r.o.
                                       
    Moyzesova
                                       085 01 Bardejov