Od roku  2012 platí  vyhláška  č.  277/2012   Z.z. Úradu  pre  reguláciu  sieťových  odvetví,
ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla, ktoré je BARDTERM, s.r.o. Bardejov
povinný dodržiavať.
 

 
ŠTANDARDAMI   KVALITY  DODÁVKY  TEPLA  SÚ :
 

 
a) zabezpečenie maximálneho tepelného príkonu na odbernom mieste podľa zmluvy
    o dodávke a odbere tepla v priebehu určeného času dodávky tepla na vykurovanie
 
b) dodržanie určeného času dodávky tepla na vykurovanie
 
c) obnovenie dodávky tepla po obmedzení alebo prerušení dodávky tepla z dôvodov
    technickej poruchy v stanovených lehotách
 
d) dodržanie vykurovacej krivky alebo odberového diagramu dohodnutého v zmluve
    o dodávke a odbere tepla
 
e) dodržanie teploty teplej úžitkovej vody na odbernom mieste podľa zmluvy o dodávke
   a odbere tepla
 
 
ŠTANDARDAMI  KVALITY  DODÁVKY  TEPLA  SÚ  AJ :
 
a) oznámenie dátumu začiatku a skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného
    prerušenia dodávky tepla
 
b) dodržanie začiatku plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky
     tepla, v lehote uvedenej v oznámení podľa písmena a)
 
c) dodržanie skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky
    tepla, v lehote uvedenej v oznámení podľa písmena a)
 
d) oznámenie výzvy na uhradenie omeškanej platby za dodané teplo alebo za zaplatenie
    zmluvne dohodnutej zálohovej platby, alebo  na zaplatenie nedoplatku z vyúčtovania
    za dodávku tepla
 
e) písomné vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberateľa do sústavy tepelných zariadení
    regulovaného subjektu do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti
 
f) zabezpečenie preskúšania určeného meradla na meranie množstva dodaného tepla
    alebo určeného meradla na merania množstva dodanej teplej úžitkovej vody na odbernom
    mieste v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti, oznámenie výsledku preskúša určeného
    meradla žiadateľovi do 5 dní odo dňa doručenia výsledkov preskúšania určeného meradla

g) overenie správnosti vyúčtovania platby za dodané teplo, odstránenie zistených nedostatkov
    a oznámenie výsledku overenia žiadateľovi do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o overenie
    správnosti vyúčtovania platby za dodávku tepla
 
h) písomné oznámenie preverenia kvality dodávky tepla podľa bodov a) až e)
    uvedených v prvej časti textu do piatich pracovných dní odo dňa doručenia
    písomnej žiadosti o preverenie kvality dodávky tepla
 
 
      Tieto údaje o dodržaní resp. nedodržaní štandardov kvality dodávky tepla
   je regulovaný subjekt (BARDTERM, s.r.o. Bardejov) povinný zaslať do 28.2.
   za predchádzajúci kalendárny rok na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a 
   uviesť ich  na svojej webovej stránke.