Dobrý deň,
pri kontrole vyúčtovania za rok 2016 mi nie je jasné ako mál správca postupovať pri objednávke tepla pre náš bytový dom, keďže vo vyúčtovaní za rok 2015 je uvedený iný  príkon. Nemala byť hodnota príkonu pre náš bytový dom rovnaká pre oba roky.
Pozastavila som sa nad položkou fixná zložka regulačný príkon na odbernom mieste. Keď som si prezrela vyúčtovania za roky 2013 – 2016 tak som zistila že každý rok mi správca  vyúčtoval iný regulačný príkon na ÚK a TÚV.

Chcem sa opýtať či postup správcu je správny.  Zároveň sa chcem opýtať ako mal a má postupovať správca pri objednávke množstva tepla a regulačného príkonu pre  rok 2017, pre náš bytový dom. 

Odpoveď:

     Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla na vykurovanie a dodávku tepla na prípravu TÚV za rok 2016 sa riadi Vyhláškou ÚRSO č. 358/2009 ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla.
 
Je na škodu, že ste neuviedla o ktorý bytový dom sa jedná a či mate PRVN. Takto môžeme odpovedať iba všeobecne.

Regulačný príkon pre rok 2015 na odbernom mieste sa vypočítal podľa vzorca: t-2, t.j. podľa skutočnej spotreby v roku 2013. Takto vypočítaný regulačný príkon pre odberné miesto platil aj pre rok 2016.
 
Pri objednávke tepla pre rok 2017 sa postupuje podľa VYHLÁŠKY 248/2016 ÚRSO
§ 1
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a) regulačným obdobím obdobie od roku 2017 do roku 2021,
b) regulačným rokom kalendárny rok,
c) rokom t regulačný rok, na ktorý sa určuje cena alebo platí cena,
d) rokom t – n   n – tý rok predchádzajúci roku t,
e) variabilnými nákladmi náklady, ktoré sú úplne alebo čiastočne priamo ovplyvnené množstvom
vyrobeného tepla,
f) fixnými nákladmi náklady, ktoré nie sú ovplyvnené množstvom vyrobeného tepla,
g) regulačným príkonom príkon odberného zariadenia vypočítaný podľa § 6 ods.3 až 6,
h) tepelným rozvodom časť zariadenia na rozvod tepla, ktorá slúži na prepravu tepla zo zariadenia
na výrobu tepla do odberného zariadenia tepla,
i) primárnym rozvodom tepla časť zariadenia na rozvod tepla, ktorá slúži na prepravu tepla zo
zariadenia na výrobu tepla alebo z odovzdávacej stanice tepla do odovzdávacej stanice tepla,
j) sekundárnym rozvodom tepla časť zariadenia na rozvod tepla, ktorá slúži na prepravu tepla
z odovzdávacej stanice tepla do odberného zariadenia tepla,
k) odovzdávacou stanicou tepla časť zariadenia na rozvod tepla, v ktorej sa upravujú parametre
teplonosnej látky na hodnoty potrebné na ďalšiu prepravu tepla,
l) objednaným množstvom tepla množstvo tepla v kilowatthodinách dohodnuté v zmluve
o dodávke a odberetepla1) podľa skutočnej spotreby tepla v rokut-2,aksav zmluve o dodávke
a odbere tepla nedohodne inak, technologická spotreba tepla vo vlastných výrobných procesoch
v neregulovaných činnostiach, teplo spotrebované vo vlastných objektoch dodávateľa, ktoré
nesúvisia s regulovanou činnosťou, alebo teplo spotrebované v objektoch, v ktorých množstvo
tepla dodávateľ rozpočítava konečným spotrebiteľom; do objednaného množstva tepla sa
nezaráta vlastná spotreba tepla pri výrobe tepla, ktorá je súčasťou ukazovateľa energetickej
účinnosti.2)
 
§ 6
1) Maximálna cena tepla sa skladá z variabilnej zložky maximálnej ceny tepla so spotrebnou
daňou28) z elektriny, uhlia, zemného plynu a so spotrebnou daňou z minerálneho oleja a fixnej
zložky maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom a určuje sa pre obchodný vzťah medzi
dodávateľom a odberateľom.29)
(2) Variabilná zložka maximálnej ceny tepla v eurách za kilowatthodinu sa určuje na objednané
množstvo tepla a uplatňuje sa za namerané množstvo tepla. Fixná zložka maximálnej ceny tepla
s primeraným ziskom sa určí v  eurách na kilowatt t celkového regulačného príkonu.
(3) Regulačný príkon odberného zariadenia so spotrebou tepla na vykurovanie a spotrebou tepla
v teplej úžitkovej vode sa na rok t vypočíta ako podiel skutočne dodaného množstva tepla, osobitne
pre teplo na vykurovanie a pre teplo v teplej úžitkovej vode, v kilowatthodinách v roku t – 2 do
odberného zariadenia, počtu hodín 5300 a podielu dennostupňov podľa vzorca

(4) Regulačný príkon odberného zariadenia na technologickú spotrebu vo výrobných procesoch
sa vypočíta ako podiel skutočne dodaného množstva tepla v kilowatthodinách v roku t – 2 do
odberného zariadenia a počtu hodín 8000, ak sa dodávateľ a odberateľ nedohodnú na inom počte
hodín. Pri odbernom zariadení, v ktorom si časť tepla na vykurovanie a na prípravu teplej úžitkovej
vody vyrába odberateľ tepla samostatne, sa na výpočet regulačného príkonu podľa odseku 3
použije počet hodín4000,ak sa dodávateľ s odberateľom nedohodnú inak. Regulačný príkon
odberného zariadenia medzi dodávateľom a odberateľom, ktorý je súčasne aj dodávateľom, sa môže
určiť a dohodou.
 (5) Regulačný príkon nového odberného zariadenia sa vypočíta ako podiel objednaného
množstva tepla na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody alebo na technologické využitie na
rok t v kilowatthodinách a počtu hodín podľa spôsobu využitia dodávky tepla podľa odsekov 3 a 4.
(6) Celkový regulačný príkon na rok t sa vypočíta ako súčet regulačných príkonov všetkých
odberných zariadení podľa vzorca
 

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a) znie:
a)  § 6 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.“.

     Rozpočítavanie množstva dodaného tepla na vykurovanie a množstva tepla na prípravu teplej úžitkovej vody za rok 2017 sa vykoná podľa Vyhlášky č. 240/2016 MH SR ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla,  viď § 4, 5, 6 a 7.