Spoločnosť BARDTERM, s.r.o. oslávila v roku 2017  15 rokov svojej činnosti.
Pri tejto príležitosti vydala knihu, kde je zobrazený priebeh spoločnosti za toto obdobie.
     Pätnásťročné úspešne pôsobenie obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o. so 100 % účasťou Mesta Bardejov potvrdzuje správne rozhodnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove zo dňa 6.9.2001, keď Uznesením číslo 30/2001 v časti b) schválilo založenie tejto spoločnosti s účinnosťou od 1.1.2002.
     Základným predmetom činnosti novovzniknutej spoločnosti bola výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody, výroba elektrickej energie, vodoinštalatérske, plynoinštalatérske a elektroinštalatérske práce, opravy  a údržba tepelných zariadení, montáž, revízie a opravy meracej a regulačnej techniky.
     Počas celého pätnásťročného obdobia sa spoločnosť mohla opierať o profesionalitu, odbornosť a mnohoročné skúsenosti svojich zamestnancov. Jej prvoradým cieľom bola spoľahlivosť pri dodávkach tepla a teplej úžitkovej vody, operatívne riešenie problémov, znižovanie nákladov za účelom znižovania ceny predávaného tepla a poskytovanie všetkých služieb na vysokej odbornej úrovni s cieľom zabezpečiť maximálnu spokojnosť zákazníkov.
     Spoločnosť BARDTERM, s.r.o.  prevádzkuje na území mesta 12 centrálnych kotolní, 17 domových kotolní, 4 výmenníkové stanice, 46 domových odovzdávacích staníc, 268 strojovní, 114 šácht a 57 km rozvodov tepla a TÚV.
     Prvým riaditeľom a zároveň konateľom spoločnosti BARDTERM, s.r.o. sa od 1.1.2002 stal Andrej Čech, ktorý túto funkciu vykonával do 30.6.2013. Od 1.7.2013 sa riaditeľkou a konateľkou spoločnosti stala Ing. Mária Vaňková, ktorá predtým vykonávala v spoločnosti funkciu ekonomickej námestníčky. Spoločnosť riadia jej orgány, ktorými sú Dozorná rada a Valné zhromaždenie.
     Táto publikácia je krátkym prierezom pätnásťročného života spoločnosti. 
Je zároveň poďakovaním všetkým tým, ktorí sa podieľali na doterajšom úspešnom pôsobení spoločnosti BARDTERM, s.r.o..
 
                                                                                                                           Ing. Mária Vaňková
                                                                                                                         konateľka spoločnosti