O Z N Á M E N I E
 
Dňa 22. 8. 2023 nám bola Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) pre rok 2023 rozhodnutím č. 0414/2023/T schválená:

  •  fixná zložka ceny tepla z 239,7862 €/kW na 271,5856 €/kW s platnosťou od 1.9.2023 do 31.12.2023.
  •  variabilná zložka ceny tepla ostáva nezmenená 0,0707 €/kWh pre nebytové priestory a 0,05529 €/kWh pre bytové domy.

Ceny tepla sú uvedené bez DPH.
 
 
Ing. Vaňková Mária                                                                                                                                                     
konateľka spoločnosti BARDTERM, s.r.o. Bardejov