Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.


 
Ing. Mária Vaňková        -  riaditeľka/konateľka spoločnosti  


 
 
Ing. Vladimír Mihalco     -  vedúci technického úseku  
Ing. Dana Petriková       -  poverená vedúca ekonomického úseku  
Peter Zápach                  -  vedúci plavárne