Na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 6.9.2001 uznesením číslo 30/2001 v časti B bolo schválené založenie obchodnej spoločnosti so 100% účasťou Mesta Bardejov BARDTERM, s.r.o. na správu tepelného hospodárstva mesta.
      Mestské zastupiteľstvo v Bardejove na svojom zasadnutí dňa 14.12.2001 rozhodlo o odňatí majetku mesta prenajatého spoločnosti Spravbyt s.r.o. Bardejov podľa zmluvy o nájme tepelných a energetických zariadení a zverenie tohto majetku do správy spoločnosti BARDTERM,s.r.o. Bardejov s účinnosťou od 1.1.2002.           
        Spoločnosť BARDTERM, s.r.o. začala svoju činnosť 1.1.2002. So všetkými pracovníkmi, ktorí v tom čase pracovali na prevádzke tepla boli uzatvorené pracovné zmluvy v novej spoločnosti.

         Hlavnou činnosťou spoločnosti je zabezpečovanie služieb v oblasti dodávok tepla a teplej úžitkovej vody a poskytovanie  služieb v oblasti výroby, rozvodu, predaja tepla a služby v oblasti meracej a regulačnej techniky.

      BARDTERM, s.r.o. zásobuje teplom a teplou úžitkovou vodou do nebytových priestorov a asi 6.000 domácností na území mesta Bardejov a jeho okrajových častí.

       BARDTERM, s.r.o. každoročne investuje do opráv, údržby a servisu technických zariadení za účelom stabilnej dodávky tepla a teplej vody, minimalizovania strát na všetkých stupňoch prevádzky s čo najnižším negatívnym dopadom na životné prostredie.

Notárska zápisnica

 Vložka číslo:  13148/P /  

Predmetom činností BARDTERM, s.r.o. sú:
 

    ►kúrenárske práce

    ►vodoinštalatérske práce

    ►plynoinštalatérske práce

    ►elektroinštalatérske práce

    ►montáž, revízie a opravy meracej a regulačnej techniky

    ►kancelárske služby

    ►spracovanie údajov

    ►maliarske, natieračské a sklenárske práce

    ►prenájom strojov, prístrojov, zariadení a technolog. celkov 

    ►prenájom automobilov

    ►maloobchod v rozsahu voľných živností 

    ►veľkoobchod v rozsahu voľných živností

    ►sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

    ►reklamná a propagačná činnosť

    ►faktoring a forfaiting   

    ►poradenská činnosť v rozsahu podnikania