Valné zhromaždenie   

Najvyšším orgánom spoločnosti je Valné zhromaždenie spoločníkov,
ktorého predsedom
 je primátor mesta Bardejov, p. MUDr. Boris Hanuščák.
 
 

Dozorná rada   
 

Medzi najzákladnejšie úlohy dozornej rady patrí:

vykonáva činnosti predovšetkým v oblasti kontroly
zúčastňuje sa valného zhromaždenia 
pri splnení zákonom stanovených podmienok je povinná zvolať valné zhromaždenie
je oprávnená domáhať sa vyslovenia neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia pre jeho rozpor so zákonom, spoločenskou zmluvou alebo stanovami
v určitých zákonom vymedzených prípadoch je oprávnená zastupovať spoločnosť
 
Meno a priezvisko člena dozornej rady Funkcia
Mgr. Stanislav Soroka, MBA Predseda
Ing. Ján Pecuch Člen
Ing. Andrea Štefanková Člen
Slavomír Hudák Člen
Mgr. Eva Kučová Člen